logo-wabalogo-svtlogo-wta

Strict Standards: Non-static method modGTranslateHelper::getParams() should not be called statically in /home/www/watsu-czech.cz/subdomains/www/modules/mod_gtranslate/mod_gtranslate.php on line 13

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/www/watsu-czech.cz/subdomains/www/modules/mod_gtranslate/tmpl/default.php on line 115
Czech English German Polish


Stanovy

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ „SDRUŽENÍ VODNÍCH TERAPEUTŮ“

(zák. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů)

Čl. I. Úvodní ustanovení

Občanské sdružení „Sdružení vodních terapeutů“, (dále jen sdružení) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, a je právnickou osobou.

Čl. II. Název sdružení

Název sdružení je: Sdružení vodních terapeutů

Čl. III. Sídlo sdružení

Sídlem sdružení jsou: České Budějovice, Pražská tř. 527/125, PSČ: 370 04

Čl. IV. Založení a vznik sdružení

Sdružení vodních terapeutů (dále jen SVT ) je založeno dnem uzavření smlouvy o založení sdružení a podpisu těchto stanov. Ustanovuje se tříčlenný přípravný výbor, který tvoří všichni členové sdružení a který bude až do vytvoření orgánů sdružení jednat jeho jménem. Sdružení vzniká dnem registrace sdružení Ministerstvem vnitra České republiky na základě návrhu přípravného výboru.

Čl. V. Poslání, cíle a úkoly sdružení

Posláním, cílem a úkolem sdružení je zvyšování kvality vzdělávání zvláště ve WATSU (vodní terapie „Water Shiatsu“ – dále jen WATSU) a i v ostatních vodních terapiích ( dále jen VT ), zastupování a ochrana zájmů členů, podpora, propagace a rozvíjení spolupráce členů:

1.
Zvyšování kvality vzdělávání ve VT

 1. Povýšit VT na uznávanou metodu nekonvenční či alternativní „medicíny“ a holistické metody léčitelství spojující formy východního léčitelství a západní podpory zdraví a zdravého způsobu života
 2. Do budoucna prosadit VT jako samostatnou profesní činnost dle Živnostenského zákona
 3. Zajistit co nejvyšší odbornou úroveň při praktikování VT
 4. Informovat veřejnost, zájemce o studium, klienty i praktiky o VT a o všem , co s těmito vodními technikami souvisí
 5. Průběžně vzdělávat a vyměňovat informace a zkušenosti v komunitě Watsu Czech (Watsu family) v České republice i v zahraničí

2.
Zastupování a ochrana zájmů členů

 1. Garantovat odbornou úroveň absolventů a lektorů v kurzech VT akreditovaných u SVT
 2. Registrace a zaštítění studentů u WABA (World Aquatic Bodywork Association - dále jen WABA) a SVT
 3. Spolupráce se zahraničními lektory
 4. Podpora studijního plánu vzdělávání ve VT, doškolování odbornosti, podpora dalších prohlubujících kurzů
 5. Zajišťovat pojištění odpovědnosti svým členům

3.
Podpora, propagace a rozvíjení spolupráce členů

 1. Hájení hospodářských a profesních zájmů členů v jednání s orgány státní správy a samosprávy České republiky a dalšími subjekty
 2. Podílet se na tvorbě rovných podmínek pro všechny členy
 3. Podpora praktiků a studentů – zprostředkování poradenské služby a supervize, pomoc v praxi a v uplatnění po dosažení kvalifikovaného vzdělání ve VT
 4. Usilovat o získání grantů EU pro podporu a pomoc handicapovaným dětem i dospělým
 5. Navázání aktivní spolupráce s lékaři, lázeňskými zařízeními, s centry pro rehabilitaci a SPA relaxačními centry v České republice a na Slovensku
 6. Aktivně se účastnit jednání o budoucnosti VT a dalších metod nekonvenční péče o zdraví v rámci České republiky i EU
 7. Podpora Harolda Dulla (zakladatele Watsu) a překlad webových stránek do českého jazyka v rámci šíření Watsu a Tantsu po celém světě
 8. Spolupráce s médii, reklamní a marketingová činnost
 9. Účast na odborných veletrzích, konferencích a další aktivity
 10. Pořádání pravidelných informačních akcí pro členy SVT

Čl. VI. Členství ve sdružení

 1. Řádným členem SVT se může stát každá fyzická osoba, právnická osoba či její organizační složka, která splní podmínky členství dle aktuální platnosti na webových stránkách SVT a projde přijímacím procesem dle aktuální platnosti na webových stránkách SVT. Podmínky členství a přijímacího procesu se řídí dle aktuálního rozhodnutí prezidia SVT.
 2. Přijetí člena do SVT rozhoduje prezidium SVT. Členství v SVT vzniká v okamžiku uhrazení vstupního poplatku a poměrné části členského příspěvku za běžný kalendářní rok, jejichž aktuální výše je uvedena na webových stránkách SVT. Platnost výše poplatku se řídí dle aktuálního rozhodnutí Rady SVT.
 3. Členství zaniká vystoupením člena z SVT nebo ukončením členství vyloučením. O vyloučení člena rozhoduje Rada SVT. K vyloučení může dojít, poruší-li člen opakovaně stanovy SVT, nedodržuje-li opakovaně Kodex SVT, přestane-li splňovat podmínky pro řádné členství v SVT, zjistí-li se, že uvedl nepravdivé informace v průběhu přijímacího procesu. Členství člena zaniká automaticky, pokud je člen v prodlení s platbou členského příspěvku více než 60 kalendářních dní a pokud si člen nedohodl s prezidentem SVT náhradní splátkový kalendář. Konkrétní termín a podmínky ukončení členství určí prezidium v každém konkrétním případě.
 4. SVT může mít oficiální partnery, kteří nemají hlasovací práva. O jejich přijetí rozhoduje prezidium SVT. Partneři mohou být rozděleni do kategorií dle výše ročního partnerského příspěvku.

Čl. VII. Práva a povinnosti členů sdružení

1. Členové SVT mají právo:

 1. být voleni do orgánů SVT, volit orgány SVT a navrhovat volené kandidáty,
 2. kontrolovat činnost SVT a její hospodaření,
 3. být informováni o činnosti SVT,
 4. zúčastnit se jednání orgánu SVT, pokud se toto jednání týká jejich osoby,
 5. obracet se na orgány SVT s návrhy a podněty ke zlepšení její činnosti,
 6. využívat informací, materiálů, databází a služeb SVT,
 7. účastnit se jednání a akcí pořádaných SVT.

2. Členové SVT jsou povinni:

 1. dodržovat stanovy,
 2. dodržovat Kodex kvality a etiky SVT,
 3. dodržovat usnesení orgánů SVT a plnit úkoly z nich plynoucí,
 4. svědomitě vykonávat funkce v orgánech SVT,
 5. napomáhat podle svých možností činnosti SVT,
 6. pravidelně přispívat členským příspěvkem, jehož roční výši schválí Rada SVT,
 7. poskytovat SVT potřebné informace pro správu databáze členů SVT.

Čl. VIII. Orgány sdružení

Orgány SVT jsou:

- Rada SVT
- Prezidium SVT

1. Rada SVT

 1. Rada SVT je nejvyšším orgánem SVT, je shromážděním všech členů. Zasedání Rady se koná minimálně jednou ročně a je svoláváno prezidiem SVT. Prezidium SVT je povinno svolat Radu také tehdy, požádá-li o svolání nejméně jedna čtvrtina řádných členů SVT. Zasedání Rady řídí dle prezidiem schváleného programu prezident SVT. O obsahu zasedání se pořizuje zápis, který je členům zasílán elektronickou poštou.
 2. Rada SVT rozhoduje prostou většinou hlasujících členů. Člen může k hlasování zplnomocnit svého zástupce. Každý člen má jeden hlas. V případě shodného počtu hlasů prezidium vyhlásí opětovné hlasování.
 3. Činnost Rady SVT:
  - rozhoduje o změně stanov,
  - schvaluje roční plán činnosti, výroční zprávu, rozpočet a zprávu o hospodaření,
  - volí a odvolává členy prezidia (viceprezidenty a prezidenta,
  - rozhoduje o zrušení členství vyloučením,
  - stanovuje výši ročního členského příspěvku a způsob jeho úhrady,
  - kontroluje činnost prezidia, které je Radě odpovědné.

2. Prezidium SVT

 1. Prezidium je výkonným orgánem SVT, zastupuje SVT navenek, skládá se z prezidenta SVT a 2 viceprezidentů. Minimálně 2 členové prezidia musí mít dosažené vzdělání ve VT praktik – profesionál. Jménem prezidia jedná prezident SVT, popřípadě jiný pověřený člen prezidia či pověřený člen SVT. Prezident má podpisové právo za SVT, toto podpisové právo může delegovat na viceprezidenty. Funkční období prezidia je pětileté a členové mohou být do svých funkcí zvoleni opakovaně.
 2. Prezidium SVT rozhoduje prostou většinou hlasujících členů. Prezidium svolává prezident SVT a schází se operativně dle potřeby. Každý člen má jeden hlas. V případě shodného počtu hlasů rozhoduje hlas prezidenta
 3. Činnost prezidia SVT:
  - rozhoduje o všech otázkách, které nejsou svěřeny těmito stanovami do působnosti Rady,
  - připravuje a vykonává roční plán činnosti, připravuje a prezentuje výroční zprávu činnosti a hospodaření,
  - navrhuje rozpočet a odpovídá za řádné vedení účetnictví SVT,
  - přijímá nové členy,
  - svolává a organizuje zasedání Rady,
  - zastupuje a reprezentuje SVT vůči veřejnosti, médiím, úřadům a všem dalším subjektům.

3. Další spolupracovníci

Kromě orgánů SVT může mít SVT i další spolupracovníky, kteří např. v roli Tajemníka podporují a podílejí se na organizačním fungování SVT. O zahájení, podmínkách či ukončení spolupráce s takovými spolupracovníky rozhoduje Rada SVT.

Čl. IX. Informační platforma sdružení

Oficiálním informačním zdrojem pro členy SVT jsou webové stránky SVT www.watsu-czech.cz a další informace prezidia rozesílané elektronickou poštou.

Čl. X. Hospodaření sdružení

Majetek SVT je tvořen zejména členskými příspěvky, dobrovolnými příspěvky, příspěvky partnerů, dotacemi, příjmy z činností při naplňování poslání SVT a ostatním jměním SVT.

Čl. XI. Zánik sdružení

SVT zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí Rady SVT nebo rozpuštěním na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR. Při zániku SVT se provede majetkové vypořádání.

Čl. XII. Závěrečná ustanovení

Právní vztahy, které nejsou upraveny těmito stanovami, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace sdružení.

Číst 3554 krát

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.